shiboureikyaku sennmonn salon vieru jiyuugaoka Interior

vieru 自由が丘店の店内の様子です